תנאי שימוש באתר


ברוכים הבאים לאתר "השף הלבן" המופעל על-ידי תנובה (תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ וכל תאגיד בשליטתה, כמשמעות שליטה בחוק ניירות ערך).
האתר מספק מגוון רחב של מתכונים ואפשרות לשמירת המתכונים בספר מתכונים אישי.
השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים בתנאי שימוש אלה ובדפים אחרים באתר. מובהר כי תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת.
כל האמור בתנאים אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
כותרות הסעיפים, בתנאים אלה, הן לצורך הנוחות בלבד.

השירותים באתר

האתר מספק מגוון מתכונים.
האתר מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילות תנובה ומוצריה, המיועדים בעיקר לקהל הצרכנים. בין היתר, מספק האתר מידע על מגוון פעילויות של מותגי החברה. האתר מאפשר לגולשים להשתתף בפעילויות מגוונת הקשורות במוצרי תנובה, לרבות תחרויות, מבצעים, מתן המלצות, העלאת מתכונים הפניית שאלות ויצירת קשר.

השימוש באתר

כל גולש מוזמן להשתמש באתר, בכפוף להסכמה לתנאים אלה ולקבלתם.
על אף האמור לעיל רשאית תנובה למנוע או להגביל את השימוש של גולש כלשהו בשירותי האתר, בהתאם לשיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, בלי שיהיה עליה לנמק זאת.
אין להשתמש באתר אלא למטרות שאינן מסחריות.
הזכויות באתר, על כל התכנים והשירותים הנמצאים בו, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני, הן של תנובה או שהיא בעלת זכויות שימוש בהן. אין לעשות כל שימוש בתכנים ובשירותים האמורים, לרבות בסימני המסחר המוצגים באתר, לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מפורשת של תנובה.
גולש המוסר תכנים לפרסום באתר מאשר בעצם המסירה כי הוא בעל הזכויות בהם ורשאי למסרם לפרסום וכי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים כאמור.
במסירת תכנים לאתר נותן הגולש לתנובה רשות לעשות בהם כל שימוש ללא תמורה.
אין למסור לאתר תכנים פוגעים באדם או בקבוצה, תכנים שיש בהם הסתה כנגד אדם או קבוצה, תכנים הקוראים לאלימות או מעודדים אלימות, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים פורנוגראפיים או המיועדים למבוגרים בלבד או תכנים המנוגדים לחוק, שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
שימוש באתר בידי קטינים טעון הסכמת האפוטרופוס שלהם. תכנים שנמסרו לפרסום באתר על ידי קטינים, הכוללים פרטים העלולים לחשוף את זהותם, מענם, בית הספר שבו הם לומדים, כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שלהם, טעונים אישור האפוטרופוס שלהם.
אין ליצור קישור לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה או תכנים המנוגדים לחוק, שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
הגולש מתחייב, בעצם השימוש באתר, לפצות את תנובה וכל מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה או בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד תנובה וכל מי מטעמה על ידי צד שלישי כתוצאה מתכנים שמסר אותו גולש לפרסום באתר או כל שימוש שעשה בשירותיו.

תכנים שגולשים מוסרים באתר

מובהר כי תכנים הנמסרים לפרסום באתר, על ידי גולשים, אינם מבטאים את דעת השף הלבן או תנובה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. גולשים המוסרים תכנים לפרסום באתר נדרשים להקפיד שהתכנים ופרסומם יהיו חוקיים. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מודגש כי אין למסור לפרסום באתר -

 1. תוכן שקרי, מטעה או מסולף
 2. תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר
 3. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה
 4. תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עמם
 5. תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיוצא באלה
 6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור
 7. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, פוגע בפרטיותו או בשמו הטוב
 8. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם
 9. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח
 10. כל תוכן שיש בו עידוד לגזענות או לאפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי
 11. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית
 12. כל תוכן העלול להטעות צרכן
 13. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור לתנובה או למוצריה
 14. כל תוכן שהגישה אליו חסומה באופן כלשהו (כגון באמצעות סיסמה) בפני משתמשי האתר.

מדיניות פרטיות

תנובה מכבדת את פרטיות הגולשים ונוקטת באמצעים הדרושים לשמירתה.
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. בעת ההרשמה, מתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי ושם משפחה, שנת לידה, מין, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להשתמש בשירותים אלה.
בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, יתועדו הפרטים האישיים שימסור הגולש.
הגולש מתבקש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ובעצם השימוש באתר מאשר את נכונות הפרטים שמסר. מובהר כי פרטים שגויים או חסרים עלולים למנוע מהגולש את האפשרות להשתמש בשירותים באתר או להפריע בשימוש בהם, לרבות מניעה של האפשרות ליצור קשר עם הגולש.
אין למסור פרטים אישיים של צד שלישי אלא בהסכמתו המפורשת.
במקום בו נדרש הגולש לבחור שם משתמש וסיסמה מוטל עליו לשמור עליהם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.
פרטי הגולשים שייצברו במחשבי האתר במהלך השימוש באתר ישמשו למטרות אלה -

 1. לאפשר לגולש להשתמש בשירותים באתר;
 2. לזיהוי הגולש במהלך כניסות חוזרות לאזורים באתר הטעונים הרשמה;
 3. לבקרה על התפעול השוטף של האתר ושיפור והעשרה של השירותים והתכנים המוצעים בו;
 4. ליצירת קשר עם הגולשים ולדיוור הודעות ומידע.
תנובה לא תעביר את פרטי הגולשים הנ"ל לצד שלישי אלא במקרים אלה -
 1. כאשר הדבר דרוש לצורך תפעול תקין של שירותי האתר;
 2. במקרה של הפרה של תנאי השימוש באתר או ביצוע של פעולות באתר הנחזות כמנוגדות לדין או כניסיון לבצע פעולות כאלה;
 3. במקרה בו יש חובה על פי דין למסור את הפרטים;
 4. בהליכים של יישוב מחלוקות, לרבות בערכאות משפטיות, בין תנובה לגולש;
מובא לידיעת הגולשים כי תנובה נוקטת בכל הצעדים הדרושים להבטחת המידע באתר. עם זאת אין דרך למנוע באופן מוחלט כל אפשרות של חדירה בלתי מורשית למחשבי האתר.

קישורים באתר

באתר עשויים להיות קישורים (לינקים) לאתרים שונים ברשת האינטרנט. מובהר ומודגש כי העובדה שהאתר מקשר לאתרים אלה אינה מעידה על הסכמת תנובה לתכנים של אותם אתרים ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנהלי אותם אתרים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. תנובה אינה אחראית לתכנים שאליהם מפנים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
תנובה אינה מתחייבת כי הקישורים באתר יהיו תקינים בכל עת ויפנו את הגולש לאתר אינטרנט פעיל. תנובה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים על פי שיקול דעתה המוחלט.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, הן של תנובה או של אחרים שנתנו לתנובה רשות שימוש בהם.
אין לעשות כל שימוש בתכנים האמורים ללא הסכמה מוקדמת, מפורשת ובכתב של תנובה.
תנובה אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר, או באמצעותו. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום כאמור, אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. תנובה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את תנובה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

זכויות באתר, על כל התכנים והשירותים הנמצאים בו, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני, הן של תנובה או שהיא בעלת זכויות שימוש בהן. אין לעשות כל שימוש בתכנים ובשירותים האמורים, לרבות בסימני המסחר המוצגים באתר, לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מפורשת של תנובה. גולש המוסר תכנים לפרסום באתר מאשר בעצם המסירה כי הוא בעל הזכויות בהם ורשאי למסרם לפרסום וכי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של תכנים כאמור וכן נושא באחריות לכל נזק ו/או הפרה הכרוכה עם הפרסום של התכנים אותם מסר לפרסום. במסירת תכנים לאתר נותן הגולש לתנובה רשות לעשות בהם כל שימוש ללא תמורה.

אחריות

השימוש באתר נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.
התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם - לא ניתן להתאים את התכנים לצרכיו של כל גולש ולגולשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תנובה בגין אי התאמת התכנים לצורכיהם.
תנובה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, ככל שיפורסמו באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיות ודרישות הגולשים. תנובה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
ייתכנו שינויים והבדלים בין תמונות המוצרים באתר לבין מראה המוצרים הנ"ל במציאות. לקבוצת תנובה לא תהיה אחריות להבדלים ולשינויים כאמור.
תנובה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בחומרה, בתוכנה או במערכות התקשורת, אצל תנובה, מפעיל האתר או אצל מי מהספקים של תנובה.

בכל עת ניתן להפסיק את קבלת הדיווורים בהתאם להוראות סעיף 30א חוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ד-1984 ע"י הקלקה על כפתור ההסרה בתחתית הדיוור או שליחת מייל בקשה לכתבות ממנה נשלח הדיוור

שינויים באתר

תנובה רשאית לעשות שינוים באתר, בכל עת, על פי שיקול דעתה בלא מתן הודעה מוקדמת.
לגולשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי תנובה, בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו תוך כדי ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית תנובה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.
תנובה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מהמסמכים המחייבים. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

הדין החל

תנאים אלה כפופים לדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הבלעדית, להכריע בכל סכסוך הכרוך בכללים אלה, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.