מתכונים חדשים

מתכונים מומלצים

מתכוני בריאות לילדים

מתכוני בריאות לילדים

פעוטות מתכונים לפעוטות  
(גיל 1 - 3)
ילדים מתכונים לילדים  
(גיל 4 - 13)
בני נוער מתכונים לבני נוער 
(גיל 14 - 18)

"יפה בלבן" - תחרות מתכוני עוגות גבינה לשבועות תשע"ג

כללי התחרות
1.  התחרות
1.1.  תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (להלן: "תנובה" או "עורכת התחרות") תערוך בדף "השף הלבן" באתר השף הלבן (להלן: "האתר" או "אתר האינטרנט"), תחרות בשם "יפה בלבן" (להלן: "התחרות") החל מיום 01.05.2013 משעה 12.00, עד ליום 16.05.2013 בשעה 23.59 (להלן: "תקופת התחרות").
במהלך תקופת התחרות יתבקשו המשתתפים להעלות לאתר האינטרנט מתכון מקורי לעוגת גבינה לשבועות הכולל מוצרי השף הלבן. מבין כל המתכונים שיועלו לאתר ייבחרו, בתום תקופת התחרות, שלושה (3) משתתפים שהעלו לאתר את המתכון המקורי ביותר להכנה בעיני עורכת התחרות, והם יזכו בפרס כמפורט בסעיף 2 לכללים אלה.
תנובה תהיה רשאית להאריך, לקצר או לשנות את תקופת התחרות, להוסיף זוכים, לשנות את הפרס העומד לחלוקה ו/או את מהותו ו/או את שווי של הפרס, לשנות את מועד פרסום שמו של הזוכה וכן לבטל את התחרות ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם התחרות לרבות שינוי כללים אלה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא ומבלי שתנובה תחויב לנמק את החלטתה.
1.2.  תוצאות התחרות יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.


2.  הפרסים וקבלתם
2.1.  במסגרת התחרות יחולקו 3 (שלושה) פרסים כדלקמן וכמפורט בנספח לכללים אלה:
2.1.1.  הפרס הראשון – מיקסר מתוצרת Kitchen Aid;
2.1.2.  הפרס השני – שובר לרכישת מוצרי חלב של תנובה בשווי 300 ₪;
2.1.3.  הפרס השלישי – שובר לרכישת מוצרי חלב של תנובה בשווי 150 ₪.
2.2.     אם המתכון נוצר על-ידי יותר ממשתתף אחד, או נשלח על ידי מספר משתתפים, יוענק לכל המשתתפים פרס אחד בלבד.
2.3.     הפרסים יישלחו לזוכים בדואר רשום תוך שלושים (30) יום מחלוף שבעת הימים למסירת הפרטים לעורכת התחרות, כמפורט בסעיף 5 לכללים אלה.
2.4.  הענקת פרס לקטין תיעשה אך ורק לאחר שהתקבלה לכך הסכמת ההורה או הסכמתו של כל אפוטרופוס חוקי אחר.
2.5.  תנובה תהיה רשאית לבקש מהזוכה להציג תעודה מזהה כתנאי להענקת הפרס.
2.6.  אין באפשרותו של זוכה להמיר את הפרס לכל פרס אחר (לרבות לכסף).
2.7.  אחריות עורכת התחרות לגבי הפרס הראשון מתמצית אך ורק בתשלום עבור הפרס ואין היא נושאת בכל אחריות לטיבו.


3.  התנאים להשתתפות בתחרות
3.1.  התחרות פתוחה לכל מי שעמד בכללים אלה. זכות ההשתתפות בתחרות אינה מקנה בהכרח זכות לזכות בפרסים, למעט כמפורט בכללים אלה.
3.2. כל משתתף רשאי להעלות מתכונים ללא הגבלה.
3.3. האחריות להעלאת מתכונים לאתר חלה אך ורק על המשתתף. לתנובה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שהוזנו ו/או צורפו למתכונים.
3.4. כל משתתף, בעצם השתתפותו בתחרות, מתחייב כי הוא אינו עושה שימוש במתכונים שיש בתוכנם ו/או באופן רישומם ו/או בפרסומם פגיעה בזכויות יוצרים. משתתף שיעשה כן ייפסל ולא ישתתף בתחרות.
3.5.  מתכונים הפוגעים ברגשות הציבור, בעלי אופי טורדני, עוין, גזעני, בעלי אופי בלתי חוקי ו/או המהווים לשון הרע על אדם או פוגעים בפרטיותו ייפסלו ולא ישתתפו בתחרות.
3.6.  ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי תנובה, בלינק אינטראקטיב בע"מ ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין זה משמעם – בן-זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.


4.  בחירת הזוכה
בכל מקרה בו משתתף ייבחר ויהיה מועמד לזכייה בפרס שלא על-פי כללי התחרות ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים, תחבולות או כל פעולה שלא כדין בין שלו ובין של אחרים, לרבות פריצה לתוכנת התחרות ו/או לאתר האינטרנט ו/או למערכות המידע או כל דרך אחרת, תנובה תהיה רשאית לפסול משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם בתחרות שונו בעקבות פעולות כאמור לעיל, מבלי שתידרש להוכיח את החשד ומבלי שלמשתתף או לכל אדם אחר תהיינה טענות כנגד תנובה.


5.  איתור הזוכה
בתום תקופת התחרות ולאחר בחירת הזוכים, תשלח עורכת התחרות הודעת זכייה לחשבון הזוכה בדף הפייסבוק שלו, ובה תבקש את כתובת הדואר שלו. עם שליחת הודעת הזכייה, על הזוכה להשיב בהודעה חוזרת תוך שבעה (7) ימים ולמסור את הפרטים המבוקשים. אם לא תהיה אפשרות לשלוח הודעת זכייה לחשבון הזוכה תהיה עורכת התחרות פטורה מחובתה למסור את הפרס לאותו זוכה.
 פרסום
5.1.  שמות הזוכים יפורסמו באתר האינטרנט בתאריך 23.05.2013  בשעה 12.00.
5.2. תנובה תהיה רשאית לפרסם את המתכונים שהשתתפו בתחרות (לרבות את אלו של הזוכים) וכן את שמות הזוכים בכל מדיום שהוא ובכלל זה בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות הכתובה וברשת האינטרנט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולכל צורך שהוא, וכן לעשות במתכונים כל שימוש אחר שהוא, וזאת מבלי שהמשתתפים בתחרות (לרבות הזוכים) יהיו זכאים לכל תמורה שהיא מתנובה. מובהר כי עצם שליחת המתכונים במסגרת התחרות תחשב להסכמתו של שולח המתכון לפרסום ולשימוש בהתאם לאמור לעיל.


6.  תפעול אתר האינטרנט
תפעולו השוטף של האתר האינטרנט, התפעול הטכני שלו (כולל פרסום התכנים באתר) בהתאם לדרישות התחרות וסינון התכנים באתר יהיו באחריות בלינק אינטראקטיב בע"מ, אשר תהיה רשאית לסנן כל מידע שאינו ברוח התחרות וכן מידע שנוגד את האמור בכללים אלה, כפי שיקבע על-ידה.


7.  אחריות
7.1.  במקרה של תקלה ו/או טעות ו/או אירוע אחר בלתי צפוי (להלן ביחד: "התקלה"), תהיה תנובה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את התחרות, לשנות את המועדים הקשורים לתחרות, לשנות כל תנאי מתנאי התחרות ומכללים אלה (על-ידי הוספה, גריעה או שינוי), לשנות את כמות הפרסים העומדת לחלוקה ו/או מהותם ו/או שיעורם, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לכללים אלה ותחייב כל משתתף בתחרות.
7.2.  תנובה לא תהיה אחראית לפעילותה התקינה של רשת תקשורת (לרבות רשת תקשורת מחשבים) ו/או של תשתיות הנחוצות לתפעול התחרות ואתר האינטרנט ו/או של כל מערכת אחרת הנדרשת לתפעול התחרות ואתר האינטרנט (להלן ביחד: "התשתית והמערכות"), והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ובמערכות האמורות, לרבות אך לא רק להפסקות ו/או הפרעות כלשהן לפעולת התשתית והמערכות.
7.3.  תנובה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת התחרות ובקשר עם קביעת הזוכה.
7.4.  המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה כנגד תנובה ו/או בלינק אינטראקטיב בע"מ בכל הקשור לפעולות כאמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו. כמו-כן, המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות) שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.


8.  שונות
8.1.  מובהר כי רישומי תנובה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד הנתונים ו/או הפרטים במסגרת התחרות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או הפרטים.
8.2.  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין כללים אלה לבין פרסומים אחרים בכל מדיום שהוא (לרבות בעיתונים) בקשר עם התחרות, יגבר האמור בכללים אלה.
8.3.  כל הודעה ביחס לפעילות יכול ותועבר באמצעות אתר האינטרנט, והכל לפי שיקול דעתה של תנובה.
8.4.  כללים אלה יימצאו באתר האינטרנט.
 
נספח – פירוט הפרס
 
1.  הפרס הראשון
מיקסר מקצועי דגם KSM150, מתוצרת Kitchen Aid.
 
2.  הפרס השני
רשימת מוצרי החלב של תנובה אותם יהיה ניתן לרכוש באמצעות שובר הפרס ובכפוף לתנאיו-
 
ברקוד
מוצר
מס' יחידות
56968
שמנת עמידה להקצפה 38%, 500 מ"ל
1
4125721
שמנת לבישול 10%
1
4121396
יופלה YYY תות 3% 500 גרם
2
72963746
שמנת חמוצה 15%
4
4122270
עמק פרוס 200 גרם
2
48185
גבינה 5%
2
4129101
נפוליאון טבעי
1
55206
גבינה לבנה 5% עם בצל מטוגן
2
4131814
צפתית מעודנת 5% 200 גרם
1
4127329
קוטג' 5%
4
56845
חלב תנובה 3% הומוגני בקרטון 1.5 ליטר
2
4133627
חלב תנובה פלוס על הבוקר 3%
1
42466
חלב תנובה פלוס מועשר 1% בקרטון
1
42732
שוקו בכד 20% פחות סוכר
1
55329
יופלה משקה יוגורט תות-מלון
2
4121631
יופלה שמיניה טעמים משתנים 3%
1
4120979
יופלה 360 מארז 8 קלאסי
2
4135058
מאגדת קרלו מיני 8*100
1
72963104
חמאה 100 גרם
1
4135614
בולגרית מעודנת 5%
1
40318
קולאז' ברי
1
55213
גבינה לבנה עיזים 5%
1
4126384
יופלה עם דגנים מצופים שוקולד
2
 
3.  הפרס השלישי
רשימת מוצרי החלב של תנובה אותם יהיה ניתן לרכוש באמצעות שובר הפרס ובכפוף לתנאיו-
 
ברקוד
מוצר
מס' יחידות
56968
שמנת עמידה להקצפה 38%
1
4125721
שמנת לבישול 10%
1
4121396
יופלה YYY לבן 1.5% 500 גרם
1
4125455
שמנת חמוצה 15%
2
4122270
עמק פרוס 200 גרם
1
48185
גבינה 5%
2
4129101
נפוליאון טבעי
1
4131814
צפתית מעודנת 5% 200 גרם
1
4127329
קוטג' 5%
2
56845
חלב תנובה 3% הומוגני בקרטון 1.5 ליטר
1
4133627
חלב תנובה פלוס על הבוקר 3%
1
42466
חלב תנובה פלוס מועשר 1% בקרטון
1
42732
שוקו בכד 20% פחות סוכר
1
4121631
יופלה שמיניה טעמים משתנים 3%
1
4126384
יופלה עם דגנים מצופים שוקולד
1
 
82.166.192.44