תקנון תחרות שבועות

מתכונים חדשים

מתכונים מומלצים

מתכוני בריאות לילדים

מתכוני בריאות לילדים

פעוטות מתכונים לפעוטות  
(גיל 1 - 3)
ילדים מתכונים לילדים  
(גיל 4 - 13)
בני נוער מתכונים לבני נוער 
(גיל 14 - 18)

תקנון תחרות שבועות

"יפה בלבן" - תחרות מתכוני עוגות גבינה לשבועות

"יפה בלבן"

תחרות מתכוני עוגות גבינה לשבועות 2016

של השף הלבן

כללי התחרות

1.          כללי

     תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ (להלן: "תנובה") תערוך בדף "השף הלבן" באתר השף הלבן ובעמוד הFacebook- (להלן: "האתרים" או "אתרי האינטרנט"), תחרות בשם "יפה בלבן".

במסגרת התחרות יתבקשו הגולשים שיצטרפו לתחרות (להלן: "המשתתף" או "המשתתפים") להעלות לאתר האינטרנט מתכוני עוגות גבינה מקוריים וכשרים עם מוצרי החלב של תנובה (ובכלל זה מוצרי "השף הלבן" של תנובה). המשתתפים רשאים לצרף למתכון גם תמונה מקורית של המנה שהוכנה על-פי המתכון. מבין כל המתכונים שיועלו אל האתר ייבחרו שני (2) מתכונים, כמפורט בסעיף 6 להלן, אשר יזכו את שולחיהם בפרס.

תנובה תהיה רשאית להאריך, לקצר או לשנות את תקופת התחרות, להוסיף זוכים, לשנות את כמות הפרסים העומדת לחלוקה ו/או את מהותם ו/או את שווים של הפרסים, לשנות את מועד בחירת הזוכים, לשנות את מועד פרסום שמם של הזוכים וכן לבטל את התחרות ו/או לבצע כל פעולה אחרת בקשר עם התחרות לרבות שינוי כללים אלה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא ומבלי שתנובה תחויב לנמק את החלטתה.

תוצאות התחרות יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

2.          תקופת התחרות

התחרות תיערך בכל ימות השבוע, בין התאריכים 24.5.16 ועד לתאריך 13.06.16 במהלך תקופת התחרות ניתן יהיה להיכנס לאתר האינטרנט בכל שעות היממה.

3.          התחרות

במסגרת התחרות יתבקשו המשתתפים להעלות לאתר האינטרנט מתכוני עוגות גבינה מקוריים וכשרים עם מוצרי החלב של תנובה ובכלל זה מוצרי "השף הלבן" של תנובה (להלן: "המתכונים"). המשתתפים רשאים לצרף למתכון גם תמונה מקורית של העוגה שהוכנה על-פי המתכון (להלן: "תמונת העוגה").

4.          הפרסים וקבלתם

4.1.        במסגרת התחרות יחולקו 2 (שניים) פרסים, כמפורט בנספח א' לכללי התחרות, כדלקמן:

4.1.1.      הפרס הראשון והשני– מיקסר מתוצרת Kitchen Aid;

4.2.        כל משתתף בתחרות יוכל לזכות בפרס אחד בלבד. אם המתכונים הזוכים חוברו על-ידי יותר ממשתתף אחד, יוענק לכל המשתתפים פרס אחד בלבד.

4.3.        מועד ואופן מסירת הפרס ייעשו בתיאום עם הזוכה.

4.4.        הענקת פרס לקטין תיעשה אך ורק לאחר שהתקבלה לכך הסכמת ההורה או הסכמתו של כל אפוטרופוס חוקי אחר.

4.5.        תנובה תהיה רשאית לבקש מהזוכים להציג תעודה מזהה כתנאי להענקת הפרס.

4.6.        זוכה יחתום על אישור קבלת הפרס לאחר שזה יוענק לו. במסגרת אישור זה יצהיר הזוכה, כי זכייתו בתחרות לא הושגה תוך הפרת כללים אלה או בניגוד לאמור בהם.

4.7.        אם הזוכים יהיו קטינים, המסמכים וההסכמות הנדרשים כאמור לעיל יימסרו על-ידי הורה או על-ידי כל אפוטרופוס חוקי אחר.

4.8.        אין באפשרותו של זוכה להמיר את הפרס לכל פרס אחר (לרבות לכסף).

4.9.        תנובה רשאית לשנות את כמות הפרסים העומדת לחלוקה ו/או את מהותם ו/או את שווים של הפרסים.

4.10.     האחריות הבלעדית לאספקתו, לטיבו ולאיכותו של הפרס עבור המקום הראשון תחול על ספק הפרס בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצלו. תנובה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לטיב הפרס כאמור, לאספקתו או לאיכותו.

4.11.     השוברים שיחולקו כפרסים עבור המקומות השני והשלישי יהיה ניתנים למימוש לא יאוחר מהמועד שנקבע על-ידי תנובה כמפורט בשוברים. לאחר מועד זה השוברים יהיו בטלים ותפקע זכאותו של הזוכה לפרס. השוברים יהיו ניתנים למימוש בנקודות מכירה שייבחרו על-ידי תנובה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מימוש השוברים כפוף לזמינות המוצרים בנקודות המכירה. לא יינתן החזר כספי/זיכוי בגין שובר שלא מומש במלואו.

5.          התנאים להשתתפות בתחרות

5.1.        התחרות פתוחה לכל משתתף בתחרות (כהגדרתו לעיל) אם עמד בכללים אלה. זכות ההשתתפות בתחרות אינה מקנה בהכרח זכות לזכות בפרסים, למעט כמפורט בכללים אלה.

5.2.        השתתפות בתחרות תתאפשר רק לאחר הזנת כל הפרטים הנדרשים - שם ושם משפחה, מקום מגורים, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, והעלאת מתכון לאתר.

5.3.        כל משתתף רשאי לשלוח מתכונים ללא הגבלה ולצרף אליהם את תמונת העוגה.

5.4.        האחריות למילוי הפרטים האישיים המופיעים באתר ושליחת קובץ המתכון ותמונת המנה לאתר חלה אך ורק על המשתתף, לתנובה אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או דיוק הפרטים שנרשמו ו/או קליטת קובץ המתכון באתר ותמונת המנה, כאמור.

5.5.        מתכונים ותמונות שבתוכנם ו/או שבאופן רישומם ו/או שבפרסומם יש פגיעה בזכויות יוצרים ייפסלו ולא ישתתפו בתחרות.

5.6.        מתכונים ותמונות הפוגעים ברגשות הציבור, מתכונים בעלי אופי טורדני, עוין, גזעני, בעלי אופי בלתי חוקי ו/או המהווים לשון הרע על אדם או פוגעים בפרטיותו ייפסלו ולא ישתתפו בתחרות.

5.7.        ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי תנובה, משרד הפרסום בע"מ, פיונט טכנולוגיות בע"מ, בלינק אינטראקטיב בע"מ ובני משפחותיהם וכן על גב' דניאלה סיגנר-ליפשיץ והשפית ליטל ארזי וכל המועסקים על ידם, השותפים שלהם ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין זה משמעם – בן-זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

 

6.          בחירת הזוכים

6.1.        במסגרת התחרות ייבחרו בסך הכל 2 (שניים) זוכים ו-10 (עשרה) מועמדי מילואים לזכייה (כהגדרתם להלן). שלושת הזוכים יהיו אלו שמתכוניהם צברו את הניקוד הגבוה ביותר מבין כל המתכונים שהועלו לאתר במסגרת התחרות.

 

"מועמדי מילואים לזכייה" לעניין זה משמעם – 10 (עשרה) מועמדם לזכייה אשר ידורגו לאחר שלושת המועמדים לזכייה. מועמדי המילואים לזכייה ישמשו כזוכים חלופיים במקרה בו מועמד לזכייה כלשהו לא אותר ו/או נפסל ו/או לא יכול היה לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא.

6.2.        בחינת המתכונים המועמדים לזכייה תתבצע על-ידי חבר השופטים, המונה 3 אנשים  מחברת תנובה ואתר "השף הלבן", ב-15.6.16 ועל-פי שיקול דעתו. חבר השופטים יבחן וידרג את המתכונים כאשר לא יהיה בידיו כל מידע אודות המשתתף שאת מתכונו מדרגים. הכרעת חבר השופטים תתקבל ברוב קולות.

6.3.        חבר השופטים יעניק לכל מתכון ציון הנע בין נקודה אחת ל-9 (תשע) נקודות, כאשר נקודה אחת מהווה את הניקוד הנמוך ביותר, ותשע נקודות מהוות את הניקוד הגבוה ביותר. בחירת המתכונים הזוכים תעשה על-פי המאפיינים והניקוד שלהלן:

6.3.1.       יצירתיות המתכון – עד 3 נקודות;

6.3.2.      מקוריות המתכון - עד 3 נקודות;

6.3.3.      שימוש במוצרי החלב של תנובה ומוצרי "השף הלבן" של תנובה - עד 3 נקודות.

6.3.4.       משתתף אשר יעלה את תמונת המנה לאתר- יזכה בנקודת בונוס אחת.

6.4.        בכל מקרה בו משתתף ינוקד בדירוג גבוה ויהיה מועמד לזכייה בפרס שלא על-פי כללי התחרות ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים, תחבולות או כל פעולה שלא כדין בין שלו ובין של אחרים, לרבות פריצה לתוכנת התחרות ו/או לאתר האינטרנט ו/או למערכות המידע או כל דרך אחרת, תנובה תהיה רשאית לפסול משתתף זה ו/או משתתפים אחרים אשר תוצאותיהם בתחרות שונו בעקבות פעולות כאמור לעיל, מבלי שתידרש להוכיח את החשד ומבלי שלמשתתף או לכל אדם אחר תהיינה טענות כנגד תנובה.

6.5.        אם מי מהזוכים לא אותר ו/או נפסל ו/או לא יכול היה לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא, יאותר זוכה המילואים שדורג על-פי הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לאמור בסעיף זה לאחר הזוכים.

6.6.        "מועמדים מילואים לזכייה" לעניין כללים אלה משמען מועמדים לזכייה אשר ידורגו לאחר המועמדים לזכייה. מועמדי המילואים לזכייה ישמשו כזוכים חלופיים אם מועמד לזכייה כלשהו לא אותר ו/או נפסל ו/או לא יכול היה לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא.

7.          איתור הזוכים

7.1.        הודעה על זכאות לקבלת הפרס תימסר לזוכה בהודעת דואר אלקטרוני באתר האינטרנט ב-Inbox של הזוכה, והכל בהתאם לנתונים המופיעים בעמוד הפרופיל האישי של הזוכה (להלן: "הודעת הזכייה"). הזוכה יתבקש ליצור עם תנובה קשר טלפוני באותו היום על מנת לאשר את קבלת ההודעה ולמסור פרטי התקשרות אליו, על מנת לתאם את משלוח הפרס.

7.2.        אם הזוכה לא יצור קשר עם תנובה תוך יומיים מיום משלוח הודעת הזכייה, זכאותו לקבלת הפרס תתבטל, ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי תנובה. במקרה שכזה יהיה הזוכה מועמד המילואים שדורג על-פי הניקוד הגבוה ביותר בהתאם לאמור בסעיף 6 לעיל.

8.          פרסום שמות הזוכים

8.1.        רשימת הזוכים והתמונות הזוכות יפורסמו באתר האינטרנט.

8.2.        תנובה תהיה רשאית לפרסם את המתכונים והתמונות הזוכות שהשתתפו בתחרות וכן את שמם של הזוכים בכל מדיום שהוא ובכלל זה בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות הכתובה וברשת האינטרנט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולכל צורך שהוא, וכן לעשות במתכונים ובתמונות האמורות כל שימוש אחר שהוא, וזאת מבלי ששולחי המתכונים והתמונות יהיו זכאים לכל תמורה שהיא מתנובה. מובהר בזאת, כי עצם שליחת המתכון במסגרת התחרות תחשב להסכמתו של שולח המתכון לפרסום ולשימוש בהתאם לאמור לעיל.

9.          מיסוי הפרסים

כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, אשר יחולו בגין הזכייה בפרס, אם יחולו, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. תנובה לא תשא בתשלום מס כלשהו בקשר לפרס והוא יחול על הזוכה בלבד.

10.      תפעול אתר האינטרנט

תפעולו השוטף של האתר האינטרנט, התפעול הטכני שלו (כולל פרסום התכנים באתר) בהתאם לדרישות התחרות וסינון התכנים באתר יהיו באחריות בלינק אינטראקטיב, אשר תהיה רשאית לסנן כל מידע שאינו ברוח התחרות וכן מידע שנוגד את האמור בכללים אלה, כפי שיקבע על-ידה.

11.      אחריות

11.1.     במקרה של תקלה ו/או טעות ו/או אירוע אחר בלתי צפוי (להלן ביחד: "התקלה"), תהיה תנובה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את התחרות, לשנות את המועדים הקשורים לתחרות, לשנות כל תנאי מתנאי התחרות ומכללים אלה (על-ידי הוספה, גריעה או שינוי), לשנות את כמות הפרסים העומדת לחלוקה ו/או מהותם ו/או שיעורם, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לכללים אלה ותחייב כל משתתף בתחרות.

11.2.     תנובה לא תהיה אחראית לפעילותה התקינה של רשת תקשורת (לרבות רשת תקשורת מחשבים) ו/או של תשתיות הנחוצות לתפעול התחרות ואתר האינטרנט ו/או של כל מערכת אחרת הנדרשת לתפעול התחרות ואתר האינטרנט (להלן ביחד: "התשתית והמערכות"), והיא לא תישא באחריות לכל תקלה ו/או שיבוש בתשתיות ובמערכות האמורות, לרבות אך לא רק להפסקות ו/או הפרעות כלשהן לפעולת התשתית והמערכות.

11.3.     תנובה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או טעות בקשר עם עיבוד הנתונים במסגרת התחרות ובקשר עם קביעת הזוכות.

11.4.     המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה כנגד תנובה בכל הקשור לפעולות כאמור בסעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו. כמו-כן, המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות) שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

12.      שונות

12.1.     מובהר כי רישומי תנובה יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד הנתונים ו/או הפרטים במסגרת התחרות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או הפרטים.

12.2.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין כללים אלה לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא (לרבות בעיתונים) בקשר עם התחרות, יגבר האמור בכללים אלה.

12.3.     כל הודעה ביחס לפעילות יכול ותועבר באמצעות אתר האינטרנט, והכל לפי שיקול דעתה של תנובה.

12.4.     כללים אלה יימצאו באתר האינטרנט.


נספח "א"

הפרס הראשון והשני

 

מיקסר מקצועי דגם  KSM150, מתוצרת קיצ'נאייד.

  • 10 דרגות מהירות שונות
  • פעולה שקטה במיוחד
  • קערת נירוסטה .5 4 ליטר

 

 

 

מחבר:admin

 
212.235.25.24